Algemene voorwaarden

 

Algemene Voorwaarden en service informatie:

Wie wij zijn

LaBru-X VOF, Adriaan van Ostadepad 1, 5684 AS, Best
Geregistreerd onder K.v.K.: Eindhoven Nr. 76422879
Wettelijke vertegenwoordiger: C. J.E. Velsma
Btw-nr.: NL 8606.19.011.B01

Onze leveringsdienst / verzendkosten:

Onze leveringen:
Uw levering vindt zo spoedig mogelijk plaats en tegen het dan geldende tarief voor verzendkosten. De pakketdiensten die wij voor uw zending gebruiken zijn: BPost.

Onze distributeurs:
Om onze CO-2 footprint zo laag mogelijk te houden hebben wij gekozen om in het buitenland distributeurs in te zetten om in het betreffende land daar de informatie, verzendingen en retouren te verzorgen. Zo zijn de betreffende verzendkosten lager en heeft u onze producten eerder in huis.
Voor de volgende landen kunt u de bestelling plaatsen:

België

Voor leveringen naar andere buitenlanden geldt:
Over de betreffende verzendkosten, die afhankelijk zijn van gewicht en land, informeren wij u graag op aanvraag of deze worden aangegeven bij een online-bestelling aan het einde van het bestelproces. Houdt u er rekening mee dat de levertijden naar het buitenland – afhankelijk van de regio – tot 30 dagen na het sluiten van de overeenkomst kunnen bedragen.

Uw bestellingen en het sluiten van de overeenkomst in de webshop:

In onze webshop op labru-x.be kunt u uit ons assortiment producten selecteren en deze via de button „In het winkelmandje leggen“ in het zogenaamde winkelmandje verzamelen. Via de button „BESTELLEN MET VERPLICHTING TOT BETALEN“ dient u een bindende aanvraag in tot aankoop van de goederen die zich in het winkelmandje bevinden. Voordat u de bestelling heeft verstuurd kunt u de gegevens te allen tijde wijzigen en bekijken. Door op de button te klikken accepteert u deze voorwaarden van de overeenkomst. Vervolgens komt het automatisch betaalproces en na volledige betaling ontvangt u een e-mail bevestiging dat de bestelling bij ons is ontvangen.

Uw bestelling vertegenwoordigt een aanbod aan ons tot het sluiten van een koopovereenkomst. Houdt u er rekening mee, dat wij uw bestelling alleen kunnen aannemen indien wij de goederen op voorraad hebben. Wanneer u een bestelling bij labru-x.be plaatst, sturen wij u een automatisch e-mail, die de ontvangst van de bestelling bij ons bevestigt en die de gegevens van de bestelling vermelden inclusief de kosten.

De overeenkomst wordt gesloten in de door u in de webshop gekozen taal.

Na het versturen van uw bestelling ontvangt u – indien u uw e-mailadres heeft opgegeven – automatisch een ontvangstbevestiging per e-mail. Met uw bestelling verklaart u zich onbeperkt en onvoorwaardelijk akkoord met de door ons opgegeven prijzen en met de Algemene Voorwaarden. Afwijkende bepalingen hiervan gelden alleen, indien deze uitdrukkelijk door ons zijn erkend. De koopovereenkomst geldt als gesloten, wanneer wij u uw bestelling door toezending van de goederen bevestigen. Houdt u er rekening mee, dat wij alleen aan u kunnen leveren indien wij de goederen op voorraad hebben. U krijgt vervolgens een track and tracé code om uw bestelling te kunnen volgen.

Onze prijzen:

Onze prijzen zijn inclusief BTW en blijven geldig tot de uitgifte van de volgende aanbieding. De genoemde prijzen zijn naar beste weten. Mocht ons aanbod desondanks toch een duidelijke fout, bijv. vergissing, schrijf- of rekenfout bevatten, behouden we ons het recht voor, de correcte prijs te berekenen. In het geval dat u het daarmee niet eens bent, garanderen wij u natuurlijk een onmiddellijk herroepingsrecht.

Hoe betaalt u?

In de webshop betaald u via de verschillende opties voor automatisch betaalproces.

Recht van herroeping

U heeft het recht om deze overeenkomst binnen 14 dagen zonder opgave van redenen te herroepen. De herroepingstermijn bedraagt 14 dagen vanaf de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, de goederen in ontvangst heeft genomen.
Om uw recht van herroeping uit te oefenen, moet u ons,

LaBru-X,
Argentinielaan 15
2030 Antwerpen
Telefoon: +32476010050
E-mail: stephanie@labru-x.com

middels een eenduidige verklaring (bijv. een met de post verzonden brief, een fax of een e-mail) over uw beslissing, deze overeenkomst te herroepen, informeren. Op aan de herroepingstermijn te voldoen, is het voldoende dat u de mededeling inzake de uitoefening van het herroepingsrecht vóór het verstrijken van de herroepingstermijn verstuurt.

Gevolgen van herroeping

Als u deze overeenkomst herroept, dienen wij alle betalingen, die van u ontvangen hebben, met inbegrip van de afleverkosten (met uitzondering van de extra kosten die ontstaan zijn als u voor een andere, dan de door ons aangeboden goedkope standaardaflevering, gekozen hebt), onmiddellijk en uiterlijk binnen 14 dagen vanaf de dag dat uw mededeling van herroeping van deze overeenkomst bij ons is binnengekomen, terug te betalen. Voor deze terugbetaling maken wij gebruik van hetzelfde betaalmiddel, dat u bij de oorspronkelijke transactie gebruikt heeft, tenzij er uitdrukkelijk iets anders met u is afgesproken; er worden u in geen geval kosten in rekening gebracht in verband met deze terugbetaling. We kunnen terugbetaling weigeren, totdat wij de goederen in goede orde retour ontvangen hebben. U dient de goederen onmiddellijk en in elk geval uiterlijk binnen 14 dagen na de dag dat u ons in kennis heeft gesteld van deze herroeping, aan ons,

LaBru-X, Retourafdeling
Argentinielaan 15
2030 Antwerpen
E-mail: stephanie@labru-x.com

terugsturen of overhandigen. Enkel de kosten voor retour sturen zijn voor eigen rekening. De termijn is in acht genomen als u de goederen voor het verstrijken van de termijn van 14 dagen verstuurd. U hoeft alleen te betalen voor een eventuele waardevermindering, als deze waardevermindering, na controle van de aard, eigenschappen en het functioneren van de goederen, veroorzaakt blijkt te zijn door een niet correcte omgang met de goederen.

Uitzonderingen retourneren:

Let op:
Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:

  1. Bij verzegelde producten. Wanneer de verzegeling verbroken is zijn bij deze producten niet retourneerbaar.
  2. die door de ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument;
  3. die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
  4. die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
  5. die snel kunnen bederven of verouderen;
  6. waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft;
  7. voor losse kranten en tijdschriften;
  8. voor audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken.

Gegevensbescherming:

Voor onze Privacy Verklaring zie Privacy Verklaring

Garantierechten:

Wij zijn aansprakelijk voor materiaalfouten overeenkomstig de geldende wettelijke bepalingen, in het bijzonder volgens §§ 434 e.v. Burgerlijk Wetboek.

Wat is er nog meer belangrijk?

Voedingssupplementen zijn geen vervanging voor een gevarieerde en evenwichtige voeding en een gezonde levensstijl. LaBru-X is niet aansprakelijk voor het niet juiste behalen resultaat. LaBru-X is ook niet aansprakelijk voor enige gezondheidsrisico’s en gebruik van onze producten is ook volledig op eigen risico. Bij twijfel over gebruik van onze producten raad LaBru-X altijd aan om eerst een arts te raadplegen alvorens gebruik.

Op al onze producten en diensten gelden de algemene voorwaarden. Wanneer er producten worden afgehaald, voor testgebruik, gratis ontvangen producten en verkopen op een willekeurige andere manier dan via de webshop, is dit van kracht.

In een gedrukte catalogus zijn product- en prijswijzigingen, druk- of rekenfouten en fouten in woord en beeld voorbehouden.

Alle rechten op de gebruikte teksten, foto’s, tekeningen en de grafisch vormgeving berusten bij LaBru-X VOF. Elke reproductie of ander gebruik is zonder onze uitdrukkelijke toestemming niet toegestaan. Wanneer er toch zonder toestemming gebruik is gemaakt van reproductie of ander gebruik zullen hier boetes uit voortkomen met een minimaal bedrag van: € 500,00.

Het is niet toegestaan enige aanduiding van auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van intellectuele eigendom, waaronder producten, verpakkingen, bijsluiters en handleidingen, te verwijderen of te wijzigen. Het is niet toegestaan om producten:
1) te laten onderzoeken;
2) het na te maken of te kopiëren;
3) aanpassingen te doen;
4) verpakken in andere verpakkingen.
De boetes die hier uit voortkomen beginnen met een minimaal bedrag van € 50.000,00 tot 100.000,00 per overtreding.

Ons aanbod is gericht op eindverbruikers. Daarom worden alleen bestellingen via de webshop in hoeveelheden, die in huishoudens gebruikelijk zijn, geaccepteerd. Voor distributeurs gelden aparte maandelijkse afname en afspraken. Doorverkoop is alleen voorbehouden aan Exclusieve Partners, distributeurs en LaBru-X.

Op overeenkomsten tussen ons en u is het Belgisch recht van toepassing met uitsluiting van het VN-kooprecht. De wettelijke bepalingen ter beperking van de rechtskeuze en de toepasselijkheid van dwingende voorschriften, in het bijzonder die van het land waar u als consument gewoonlijk uw verblijfplaats heeft, blijven onverlet.

Adres/Klantenservice:

Voor informatie of vragen staan wij te allen tijde voor u klaar.

LaBru-X,
Argentinielaan 15
2030 Antwerpen
Telefoon: +32476010050
E-mail: stephanie@labru-x.com

Klachtenregeling:

Mocht er onverhoopt tot een klacht zijn over onze leveringen en/of onze producten, neem dan binnen 14 dagen schriftelijk contact met ons op. Vermeld hierbij volledig en duidelijk de klachten en/of gebreken. LaBru-X zal binnen 14 werkdagen contact opnemen.

De Europese commissie stelt een platform voor online geschillenbeslechting beschikbaar, die u kunt vinden onder http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Wij zijn niet verplicht en bereid tot het deelnemen aan een procedure voor geschillenbeslechting voor een consumenten-geschillencommissie.

Wij zijn te allen tijde gerechtigd deze algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten. Hierbij vervallen alle voorgaande algemene voorwaarden. De huidige versie is gepubliceerd op www.LaBru-X.be.

Deze algemene voorwaarden is samengesteld op: 8-10-2020